U hebt niets in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Algemene Voorwaarden

 

 


TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van HomeFashion.be en op alle met HomeFashion.be aangegane overeenkomsten.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
3. Algemene voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door HomeFashion.be is ingestemd.
4. Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met HomeFashion.be in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
5. HomeFashion.be behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
6. Door het gebruik van de internetsites van HomeFashion.be en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
7. HomeFashion.be is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.


AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. HomeFashion.be is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. HomeFashion.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in lid 1 van “aanbiedingen/overeenkomsten” wordt geacht te zijn gedaan wanneer de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan HomeFashion.be via elektronische weg heeft verzonden. Deze zijn door HomeFashion.be ontvangen.
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door HomeFashion.be herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal HomeFashion.be de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
6. Informatie, afbeeldingen etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen zijn geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding.


PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenkomst met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. Aangegeven prijzen bij afbeeldingen zijn “vanaf-prijzen”. Hierbij wordt de prijs van het goedkoopste artikel op de afbeelding getoond.
2. De Koper is de prijs verschuldigd die HomeFashion.be in haar bevestiging conform lid 5 bij “aanbiedingen/overeenkomsten” van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door HomeFashion.be worden gecorrigeerd.
3. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen en bedragen € 9,90 per bestelling bij orders met een totaalbedrag tot € 50,- binnen de BENELUX. Bij orders met een totaalbedrag vanaf € 51,- worden geen verzendkosten gerekend binnen de BENELUX. Vrachtkosten voor verzending buiten de BENELUX worden op aanvraag meegedeeld.
4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen toen (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door HomeFashion.be.


BETALING

HomeFashion.be werkt op basis van vooruitbetaling. Zodra uw betaling bij HomeFashion.be is binnengekomen wordt uw bestelling in behandeling genomen. De betaling geschied via de online betaalmodule Ogone; via bankcontact, Maestro of kredietkaart of als vooruitbetaling op onze bankrekening.


LEVERING EN LEVERINGSTIJD

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De levertijd bedraagt ca. 1 week, mits op voorraad bij de leverancier. De uiterste leveringsdatum is 30 dagen na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. HomeFashion.be kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. HomeFashion.be streeft er naar vertragingen binnen één werkdag na berichtgeving van de leverancier telefonisch of per email aan de Koper te melden.
3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.


RETOURNEREN

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Retourneren van het product is uitsluitend mogelijk wanneer het product zich in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat bevindt, binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product, onder de volgende voorwaarden:
-de kosten en risico voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
2. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending.
3. HomeFashion.be draagt binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending zorg voor terugbetaling van het door consument Koper betaalde artikel/en. Verzendingskosten worden niet vergoed.
4. HomeFashion.be is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5. Indien een productiefout door de Koper wordt geconstateerd, dient dit binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen gemeld te worden bij HomeFashion.be.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met HomeFashion.be is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor door HomeFashion.be geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. HomeFashion.be vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
2. HomeFashion.be is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. HomeFashion.be heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien HomeFashion.be om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Het is mogelijk dat HomeFashion.be op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. HomeFashion.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


OVERMACHT

1. In geval van overmacht is HomeFashion.be niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


INTELLECTUELE EIGENDOM

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij HomeFashion.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendommen worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeFashion.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé-gebruik van het product zelf.
PERSOONSGEGEVENS
1. De gegevens die u invoert op HomeFashion.be worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.
2. U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@homefashion.be.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


DIVERSEN

1. HomeFashion.be is gevestigd te België. Het BTW-identificatienummer BE0867.607.194. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan het e-mailadres: info@homefashion.be.
3. HomeFashion.be streeft er naar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

Onze merken